gio cat

October 5, 2007 at 3:46 am | Posted in the gioi quan | Leave a comment

g

ioù caùt, gioù caùt thoåi meânh moâng

Tình em xa vôøi vôïi

Beân kia bôø ñaïi döông,

Moät hoài chuoâng vang doäi

Gioù thoåi, hoa rôi

Buoàn möa khoâng khoùc

nhôù haï, traùch naéng thu

Saàu rôi mi maét

Lôøi thu chaïnh buoàn

g

ioù caùt, gioù caùt thoåi meânh moâng

Tình em xa vôøi vôïi

Beân kia bôø ñaïi döông,

Moät hoài chuoâng vang doäi

Gioù thoåi, hoa rôi

Buoàn möa khoâng khoùc

nhôù haï, traùch naéng thu

Saàu rôi mi maét

Lôøi thu chaïnh buoàn

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: